Actiepunten

Wanneer afgesproken

Wie

Termijn

Bijzonderheden

Verfraaiing entrees Lichtenvoorde

15-05-2017

Annelies

 

Annelies en Henk A. hebben ideeën aangedragen

Optimalisering handhaving door gemeente

13-03-2017

Hele BW

Dringende meldingen doorgeven aan André.

Minder dringende meldingen doorgeven aan Henk B.

José van Tull van Waterschap Rijn en Ijssel uitnodigen

04-09-2017

Henk B.

Voor volgende vergadering

 

Bomenbeleidsplan

 

 

 

13-03-2017

 

 

15-05-2017

 

 

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

 

In welke projecten kan de BW iets betekenen?

 

Er is/wordt een lijst met concrete plannen opgesteld.

Solitaire bijzondere bomen

04-09-2017

André, Carel, Henk B., Niek en Jaap

Op korte termijn

Niek Donderwinkel verstuurd de brieven naar eigenaren bomen

Rapport reddingsplan bomen Maliebaan

04-09-2017

Jaap

 

Plan staat geparkeerd

Project Rustplaats; afspraken maken met John Berentsen en Maarten Minkjan

04-09-2017

Henk A.

Wanneer A18 gereed is

Plan staat geparkeerd

Publiceren ‘bomenverhaal’ in Groenlose Gids en Elna

04-09-2017

 

maandelijks

Dyon heeft via Facebook oproep gedaan.

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Eiken bij Harreveldseweg, André vraagt na of hier een kapvergunning voor is aangevraagd

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Boom bij Lindeboomweg, Harreveld. Deze is volgens André beschermd. Hij kijkt dit na

d.d. 4 september 2017

Aanwezig: André te Brake, Monique te Brake, Henk Adema, Henk Bastiaansen (verslag),

Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Annlies Ebregt, Ans ten Have, Ron

Krabben, Marcel Lageschaar, Cor van der Linden, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg, Hans

Wildenbeest, Joop Wopereis.

Afgemeld: Carel ten Have, Jan van der Weyde

1. Opening.
Voorzitter heet iedereen welkom.

2. Presentatie website Bomenwacht: zal later op de avond plaats vinden: 20.30 – 21.15 uur.

3. Mededelingen
Voorzitter zal bomenwachters die vaak afwezig zijn bij vergaderingen, benaderen
Ook verzoekt hij iedereen op zoek te gaan naar nieuwe bomenwachters, want het met de vraag of zij lid willen blijven.
Aantal actieve bomenwachters neemt af.

4. Ingekomen/uitgaande stukken:
Betreffen de Inventarisatie Bijzondere Bomen door Terra Nostra (lijst criteria, tijdpad) en het Boomwortelprotocol. Deze stukken zijn in ieders bezit.

5. Notulen vergadering 23 oktober (K) en 24 november (K + K) 2014
Bij notulen 24 nov.:11+12, punt 3 (Velling particuliere monumentale boom hoek Dijkstraat 35)
Er is gekozen voor veiligheid. Voor het verlenen van een kapvergunning is geen overleg geweest met André te Brake. De boom had misschien gered kunnen worden.
Alle aanwezigen onderstrepen de dringende wens de Bomenwacht in een vroeg stadium te betrekken bij beslissingen over bomen. Deze wens moet aan de beleidsmakers (College van B en W) kenbaar gemaakt worden. Zo spoedig mogelijk.

Na uitleg van André te Brake over de jaarlijkse controle van "zorgbomen", over de mogelijkheid om boetes op te leggen en over de herplantingsplicht, wordt afgesproken dat voorzitter en secretaris op korte termijn een brief zullen sturen aan het College van B en W waarin deze dringende wens van de Bomenwacht wordt kenbaar gemaakt.

Zie ook hieronder, verslag agendapunt 8.
De notulen worden met dank goedgekeurd.

6. Stand van zaken: "Mot Kun'n: een gratis boom voor elke boer"
De inventarisatie is bijna afgerond. Met alle aanvragers is gesproken over de plaats waar de bomen geplant zullen worden.
Vervolgens wordt een overzicht gemaakt. En er wordt een kweker gekozen (afhankelijk van inschrijvingen en aanbiedingen.) Eind februari worden de bomen door de kweker uitgereikt. De aanvragers planten de bomen zelf. Zij ontvangen ook een handleiding en boompalen. Ook met nazorg is rekening gehouden.

Er is alom enthousiasme voor dit project. En de bomen komen vaak op prachtige locaties te staan. Opmerkelijk is wel dat het vooral "hobbyboeren" zijn. De eigenlijke doelgroep, de professionele agrariërs, is ondervertegenwoordigd. Hopelijk melden zij zich aan bij een tweede ronde. Of daarna, want het ligt in de bedoeling elk jaar de oproep te doen een boom te plaatsen.
Interessant detail: enkele aanvragers hebben land en weten niet goed wat ermee te doen. Het is goed om deze eigenaren in contact te brengen met landschapsbeheer landschaps- projecten.

7. Stand van zaken: Inventarisatie Bijzondere Bomen (Lijst criteria, tijdpad) (Zie verslag 24 nov. 2014, en e-mails met bijlagen 22 dec. 2014 en 5 jan. 2015.)

Terra Nostra heeft nieuwe criteria opgesteld, op basis van de bestaande lijst. En de bijzondere bomen in kaart gebracht, aangevuld met bijzondere bomen in het buitengebied.

De eindpresentatie vindt plaats in twee fasen:

 • Eerst de definitieve versie in concept. Commentaar / aanvullingen mogelijk.
 • Vervolgens de definitieve versie, tijdens de volgende vergadering van de Kerngroep + Klankbordgroep op 25 maart aanstaande.

Presentatie website Bomenwacht
Door Monique te Brake en Ron Krabben.

Enkele punten uit hun toelichting:

 •  Iedere bomenwachter krijgt een eigen inlogcode.
 • Overige bezoekers van de website openen de site via het contactadres.
 • Een handleiding Hoe met de website om te gaan? kan gemaakt worden.
 • De kaart met bijzondere bomen (inclusief namen en plaatsen) wordt gewaardeerd.
 • Het toegankelijk maken en actualiseren van beschikbare teksten voor een groot publiek is een taak voor de bomenwachters. Advies: kort en veel illustraties.
 •  Iedere commissie kan teksten en illustraties aanleveren. Joop Wopereis is bereid zeop taal te controleren. Vervolgens stuurt de "componist" het stukje naar webmaster Ron Krabben.
 •  De bomenwachters worden uitgenodigd de website te bezoeken en commentaar televeren. Het gaat tenslotte om "werk in uitvoering."

Voorzitter dankt Monique, Ron en Annelies Ebregt voor hun werk.

8. Stand van zaken: inspectie / meldingen door bomenwachters
Vooraf:

 • Er zijn waarnemingsformulieren. Cor van der Linden wil centraal verzamelpunt en
 • Waarnemingen zullen een vast punt op de agenda worden.
 • Melding Hans Wildenbeest: de bomen bij de geplande Welkoop (Hagenstraat - Carel Looierstraat (L). Op de plaats waar het gebouw komt (de bouw zal plaats vinden, dat staat vast), zullen een paar bomen geveld worden. De grote bomen in de buurt lopen geen gevaar, net als de Herdenkingsboom.

Melding Annelies Ebregt: Otterspad langs de Baakse Beek (Z).
Eigenaar: Staatsbosbeheer. Inmiddels zijn de populieren geveld.
Toelichting André te Brake: dit is een "voorlopig bestemmingsproject". In dat geval is ergeen kapvergunning nodig.

Voor de tweede maal deze avond wordt ontevredenheid en teleurstelling geuit over de gang van zaken. (Zie ook agendapunt 5 hierboven.)

André te Brake: In ieder bestek staat de eis dat de aannemer van een project zorgvuldig met bijzondere bomen moet omgaan. Toch is het goed om namens de Bomenwacht een brief aan B en W te sturen. Met daarin aanspreekpunt zijn voor de waarnemingen / meldingen door de bomenwachters 

 • de eis om zorgvuldig met bomen om te gaan,
 • het verzoek om een toelichting op de wijze waarop dat zal gaan gebeuren,
 •  de wens om steeds in een vroeg stadium (vóór publicatie in Groenlose Gids en ELNA) bij projecten betrokken te worden, 
 • het verzoek duidelijk en volledig te zijn bij het publiceren van verleende. omgevingsvergunningen.

André te Brake zal zelf het punt van heldere en transparante communicatie over plannen waarbij bijzondere bomen gevaar lopen, intern bespreken.

Melding Henk Adema: Acacia's Marhulzerweg.

Melding Carel ten Have: Fietspad door houtwal Schaepmanstraat langs de Slinge (G).
Het overleg met het Waterschap en bewoners is nog niet afgerond.

9. Stand van zaken: Boomfeestdag 2015 (woensdag 18 maart.)
De commissie Boomfeestdag gaat aan het werk.
Twee scholen, in Harreveld en Groenlo doen mee. In Groenlo krijgt de beplanting. Hans Windenbeest doet mee met de commisie.

10. Vergaderschema 2015 (Nieuwe versie onder dit verslag bijgevoegd)

 • Maandag 16 februari vervalt.
 •  Maandag 18 mei wordt maandag 15 juni (week 25).
 • Buiten dit vergaderschema om, werken de commissies gewoon door.

11. Het boomwortelprotocol (aan iedereen toegestuurd)
André te Brake is tevreden over het protocol. Er is flink aan geschaafd. 85% van de situaties is beschreven en dit voorkomt moeilijkheden achteraf.van de vernieuwde gracht aandacht.

Het gaat om de waarde van de investering in bomen betreffende behoud en beheer. Er zijn daarbij drie categorieën onderscheiden:

 •  Bijzondere bomen
 • Laanbomen, hoofdgroenstructuur en buurtbomen
 • Overige bomen.

De bomenwachters wordt gevraagd te reageren op het protocol, vooral op het punt systematiek en methodiek. Secretaris zal alle bomenwachters via een email aan dir verzoek herinneren. Reacties graag binnen een week sturen naar André te Brake.
(Zie email verstuurd op vrijdag 30 januari 2015)

12. Wat verder ter tafel komt
Joop Wopereis zal ervoor zorgen dat iedere bomenwachter een nieuwe Falk

Gemeenteplattegrond Oost Gelre ontvangt.

13. Rondvraag

 • (Carel ten Have) Uitnodiging voor rondleiding door de boomkwekerij van Herman
 • Niek Donderwinkel vraagt aandacht voor Dit social medium wordt veel gebruikt en
 • (Ans ten Have) Het maken van notulen zou rouleren. Dat was afgesproken. Naar
 • (Annelies Ebregt) Aandacht voor educatie. Mogelijkheden: lesbrieven, Bomen-Rendering. Deze wordt met veel belangstelling aanvaard. Suggestie datum:

woensdag 26 augustus, in combinatie met / in plaats van de op die dag geplande vergadering?

bekeken. aanleiding van deze sympathieke opmerking vraagt secretaris of er budget is voor

een onafhankelijk notulist voor vergaderingen van de Bomenwacht. André te Brake zal dit bij de Gemeente aankaarten.

feestdag en excursies.

14. Sluiting
Voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.

Datum:

21 oktober 2015

Actiepunten

Wanneer afgesproken

Wie

Termijn

Bijzonderheden

Entrees kernen en invalswegen

15-01-2018

Annelies en Henk A.

 

De bomenpoort bij de Zegendijk in Zieuwent gaat niet door i.v.m. kabels en leidingen

Bermbeheer brochure15-01-2018André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

In voorjaar wordt brochure verstuurd

Brochure wordt verstuurd naar bewoners buitengebied

Excursie organiseren

15-01-2018

Carel en Karel

Juni 2018

Wordt in Elna en Groenlose Gids kenbaar gemaakt

Voorstel om ruimte met bestemming “boom”, bij Dijkstraat

15-01-2018

André vraagt cluster Ruimtelijke Ordening

Vóór 12 maart 2018

Plan Dijkstraat Lichtenvooorde

Boomplantdag 2018 – 14 maart

15-01-2018

Carel

februari

Carel neemt contact op met Antoon Bleumink voor locaties

Solitaire bijzondere bomen – opnieuw vergadering plannen werkgroep

13-11-2017

André, Carel, Henk B., Niek en Jaap

 

Proces loopt

Publiceren ‘bomenverhaal’ in Groenlose Gids en Elna

13-11-2017

Dyon

maandelijks

Project slaat aan

Rapport reddingsplan bomen Maliebaan

04-09-2017

Jaap

 

Plan staat geparkeerd

Project Rustplaats; afspraken maken met John Berentsen en Maarten Minkjan

04-09-2017

Henk A.

Wanneer A18 gereed is

Plan staat geparkeerd
Optimalisering handhaving door gemeente

13-03-2017

Hele BW

 

Dringende meldingen doorgeven aan André.

Minder dringende meldingen doorgeven aan Henk B.

d.d.  15 januari 2018

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2019