Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Marc Kothuis, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg en Dyon Temming
Afwezig: Niek Donderwinkel, Ans en Carel ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen van Niek en Carel.
Maria deelt een toestemmingsverklaring uit o.g.v. de AGV die iedereen ondertekent en daarmee toestemming geeft om elkaar te e-mailen zonder gebruik te maken van BCC.
Henk B. bewaart de verklaring in het Bomenwachtarchief.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 2 juli 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 3. Mededelingen
De Bomenwacht heeft op maandag 10 september een gesprek met wethouder Bart Porskamp, die duurzaamheid, klimaatadaptatie en ruimtelijk beheer in zijn portefeuille heeft. Kevelderstraat te Zieuwent als natuurmonument wordt voorgesteld als één van de onderwerpen.
Het artikel uit de Volkskrant d.d. 8-8-2018 “Zo kunnen (en moeten) we de droogte te lijf gaan”, wordt ook een van de onderwerpen.
N.a.v. agendapunt 4. Verzoek Weenink
Afgesproken wordt dat dit onderwerp besproken wordt met de wethouder en dat daarna een brief uitgaat naar het college van B&W. Het verzoek van Weenink wordt ook geagendeerd voor de monumentencommissie van 13 september. Dyon Temming gaat als afgevaardigde van de Bomenwacht, deelnemen aan de monumentencommissie.
N.a.v. agendapunt 6. Hoe goed worden bomen in de gemeente Oost Gelre beschermd?
“Juridisch wordt dit uitgezocht”, toelichting door André dat het in sommige zaken niet altijd makkelijk op te lossen zijn. Niet alles ligt eenvoudig. Sommige zaken vergen veel onderzoekwerk.

Actiepuntenlijst
Deze wordt bijgewerkt. Annelies blijft commissielid voor de haar lopende projecten en staat daarom nog genoemd in de lijst.

3. Mededelingen
Op 3 augustus zijn Jaap en Henk B op bezoek gegaan bij Annelies om namens de Bomenwacht afscheid te nemen. Naast lovende woorden en bloemen heeft Annelies ook een boek cadeau gekregen en wel “Het geheime leven van bomen”.

4. Gesprek met wethouder Bart Porskamp en André te Brake
Maandag 10 september om 13.30 uur staat er een afspraak gepland met wethouder Bart Porskamp en de Bomenwacht. André is hierbij ook aanwezig.
Henk B stelt een lijstje op met de gespreksonderwerpen en André zorgt ervoor dat de wethouder deze vóór het gesprek heeft om zich voor te bereiden.
Onderwerpen zijn: Natuurmonumenten/bos Kevelderstraat Zieuwent; artikel Volkskrant, hoe om te gaan met droogte; meer bomen regelen via bestemmingsplan; de 4 vragen van Annelies in verslag 2 juli 2018 en toezicht/handhaving.

 

5. Plannen en voorstellen: stand van zaken
plan Dijkstraat; Henkjan Luesink heeft de opdracht gekregen om een conceptplan op te stellen. Het plan staat in de parkeerstand vanwege andere werkzaamheden en prioriteiten.
Voorstel van Weenink voor Avinkweg bij Weenink/Erve Kots; de Bomenwacht zou hier nog een reactie op geven. In de vergadering van 2 juli is hierover gepraat en is er negatief gereageerd op het voorstel.
Reconstructie G.J. Doorninkweg; dit project is bijna afgerond. Er zijn geen bomen gekapt. De bomen wortelen ondiep. Dyon vraagt of de gemeente gebruik maakt van bestekken bij een opdracht en of de bescherming van bomen hierin genoemd wordt? André geeft aan dat dit aan het project ligt. Soms wel en soms niet. Niet alle aannemers houden rekening met bomen.
Reconstructie Hagenstraat; hiermee wordt in het najaar begonnen. Door vervanging van het riool worden er moeraseiken gekapt.

6. Commissies: stand van zaken, als er nieuws is.
Commissie Klimaatbomen: 2 bedrijven doen mee. Marc gaat in overleg met Richard Trenning om deze bedrijven in de publiciteit te zetten.
Marc vraagt of Richard Trenning een presentatie wil geven bij IKGL over dit project.

Commissie Rustplaats De Vrömdenkarkhof; Henk A heeft met Peter Ballast overleg gehad. De offerte is wederom doorgestuurd aan Peter B. Henk A wacht op een reactie van Peter hierop. Er wordt een beplantingsontwerp gemaakt voor de sliert aan de N18. Uitvoering waarschijnlijk in 2019. Dit project staat even geparkeerd.

7. Overzicht van de gevolgen/schade aan bomen en openbaar groen door de aanhoudende droogte de afgelopen maanden. Aanpak in de gemeente Oost Gelre?
Henk B overhandigt een krantenartikel uit de Volkskrant over de droogte.
Hoe gaat de gemeente hiermee om?
André heeft de Hacron gevraagd of zij de schade in beeld kunnen brengen maar eigenlijk is het te vroeg om e.e.a. vast te stellen. Sommige bomen/struiken/groen zal herstellen, sommige niet of dan is het pas in een later stadium zichtbaar. Er zullen jaren later nog klappen vallen.
André merkt op dat het incidentele karakter het grote probleem is. Extreme hitte is een uitzondering in Nederland.
Ook is relevant waar het groen/de bomen staan. Het ligt aan de grondwaterstand of aan de capillaire werking van de wortels van de bomen.
De uiteindelijke schade zal pas volgend jaar of de jaren daarna zichtbaar zijn.

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Frits; hij vraagt of het bos aan de Schans particulier eigendom is. André geeft aan dat waar de wedstrijdbaan van de MACL is, die grond van de gemeente is. Dit is een slecht stuk grond, met veel erosie. Deze grond is aangewezen als EHS. De provincie kijkt ook mee. Het is een bos van grote omvang, interessant en relevant. Het bos valt wel in evenemententerrein. Voorgesteld is dat de Zwarte Cross meebetaald met het in stand houden van het bos. De organisatie van de Zwarte Cross staat hier positief tegenover en wil het bos ook in stand houden. Ook wordt de situatie langs de Visserijbeek herstelt.
Henk B: Monique te Brake geeft via e-mail aan dat ze nog wel betrokken wil blijven bij de Bomenwacht. André vraagt of de beide Henks contact opnemen met haar. André krijgt gelukkig geen spam meer.
Henk B: wie neemt de functie van vice-voorzitter over van Annelies Ebregt en wordt lid van het dagelijks bestuur. Jaap heeft Marc Kothuis gevraagd en iedereen gaat akkoord. In de praktijk vergadert het dagelijks bestuur niet zoveel.
Henk B: wanneer wordt het veldje bij het Watermolenpad beplant. Dit is al enkele malen gevraagd in de vergadering van de Bomenwacht. Er is nog steeds niets gebeurd. André onderneemt actie.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.15 uur de vergadering.

 

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021