Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Carel ten Have, Marc Kothuis, Frits van Lochem, Dyon Temming en Jetty Rodenburg
Afwezig: Ans ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmelding van Ans.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 5 november 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 2
Jaap vraagt wat de opmerking van André betekent: “André merkt op dat de gemeente de klimaatadaptie in beeld gaat brengen.” André geeft aan dat dit men de droogte van het afgelopen jaar 2018 te maken heeft.
Met betrekking tot de uitspraak Paswetregeling en consequenties voor het Naturagebied qua stikstofbeleid, geeft Jaap een verdere uitleg over het stikstofgehalte. 45% komt door de intensieve veehouderij. Weinig stikstof van verkeer.
N.a.v. agendapunt 6 Kap linde hoek Eimersweg/Lievelderweg
De linde die op het kruispunt staat aan het begin van de Eimersweg wordt gekapt. Er wordt een kapvergunningprocedure gevolgd. De aanvraag ligt momenteel ter inzage. De linde wordt gekapt i.v.m. de verkeersveiligheid ter plaatse.
N.a.v. agendapunt 8. Rondvraag
Stadspark Ravott’n, ter plaatse worden nog meer bomen geplant. Henk A. is lid van de werkgroep die dit project doet.
Actiepuntenlijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt na de vergadering.

3. Mededelingen
Bijeenkomst 15 januari plannen nieuwbouw Antoniushoeve. Carel en Henk gaan namens de Bomenwacht. Carel en Henk B hebben de omgeving verkend. Frits van Lochem gaat namens de Oudheidkundige vereniging Lichtenvoorde. Carel vraagt zich af of er wel naar de bestaande bomen gekeken is, hij maakt zich zorgen om de tamme kastanjes en platanen. Hij is er bang voor dat er veel bomen gekapt gaan worden. Henk B en Carel hebben de VTA onderzoeken bekeken om de staat van de bomen aan te kunnen tonen tijdens de bijeenkomst. Ze zijn van mening dat men moet inzetten op compensatie. Carel vraagt waarom er niet eerder naar bomen wordt gekeken voordat er een plan geschreven wordt. André zegt dat er een bomeneffectanalyse is gemaakt door de ontwikkelaar. De Bomenwacht gaat zich inzetten om te voorkomen dat er veel bomen gekapt worden.
Dyon vraagt of er nog wordt gekeken naar het positieve effect van bomen voor de mens? Hittestress wordt door grote bomen opgelost.

4. Stand van zaken (n.a.v. vergadering 5 november 2018)
Kap- en meldingenlijst Oost Gelre 2018/2019 (met aanvulling van 19 bomen); de lijst kon men bekijken op de website. André geeft aan dat de procedures zijn opgestart. Men is nog niet begonnen met kappen in Oost Gelre. Er is sprake van zieke bomen, bomen in de aftakelingsfase en er zijn veel bomen met essentaksterfte. Dus bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen.


Versterking landschap door aanplant nieuwe, diverse soorten bomen; André geeft aan dat er in 2019 - 1000 bomen worden geplant. Vroeger gebeurde dat op plekken waar veel gekapt werd en. Tegenwoordig wordt er gekeken naar het landschap. Gekozen is voor een vlek rond Harreveld, de Besselinkschans en Vragender. Deze locaties komen in beeld voor herplanting. Er wordt gezorgd voor diversiteit van bomen. In de Elna en Groenlose gids van week 3 of 4 wordt dit gepubliceerd. Op korte termijn is er een inloopbijeenkomst voor grondeigenaren, bij wie een boom bij of op perceel geplant wordt. Zij zullen bezwaar maken, denkt André i.v.m. schaduwwerking bv. Carel vraagt of het zin heeft dat de Bomenwacht komt? André kan niet zeggen wat de impact heeft als de Bomenwacht komt. Er wordt geen lanenstructuur toegepast. Er wordt gekeken naar landschapsstructuur.


Aanpassing Landschaps Ontwikkelings Plan 2007 in nieuwe Omgevingswet: André merkt op dat de nieuwe Omgevingswet een omvangrijke nieuwe regelgeving wordt, die zorgt voor vergemakkelijk van procedures e.d. Projectleider is Thijs Evers, die een omgevingsvisie gaat opstellen hiervoor. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en belangstellenden om interactief over de nieuwe wet te discussiëren. Daarom vindt er geen actualisatie van het LOP plaats op dit moment.

Tussentijds zullen er wel afspraken met de wethouder zijn hoe om te gaan met landschap en groen. Zoals bv over bermen en openbaar groen en het beheer daarvan en aanpassen daarvan. Door bv greppels i.p.v. bomen. De Bomenwacht is hier blij mee. 3 jaar geleden al geïnventariseerd door een student van Larenstein. Juridisch heeft e.e.a. ook nog wat te betekenen. B.v. verjaring. Hoe is dat te bewijzen? De gemeente is al in gesprek met een aantal eigenaren. De Bomenwacht kan een toelichting krijgen van Bob ten Have, beleidsmedewerker van afd. Publiek en Bestuur. De Bomenwacht heeft hier ook invloed op gehad en heeft dit onderwerp vaak genoeg geagendeerd en besproken in de vergadering. Wat is de status voor de gemeente of particulier? André geeft aan dat het niet alleen privaatrecht betreft maar ook publiek recht. Gemeente Berkelland is met dit plan al begonnen. Daar kan gemeente Oost Gelre lering uit trekken. B.v. het illegaal maaien van bermen. Sommige bewoners hebben geen begrip voor gemeente en zeggen we maaien onze eigen bermen en willen geen bemoeienis van de gemeente. En sommige eigenaren hebben er nooit bij stil gestaan wat ze doen m.b.t. bermen en snappen de gemeente wel. Men heeft meerdere argumenten.


Plan Dijkstraat, Bestemming Boom. Projectplan: Henkjan Leusink; plan nog in voorbereiding.


Plan voor Avinkweg bij Weenink / Erve Kots.
André heeft met Peter Ballast overlegd om een werkgroep samen te stellen. Dit is ook besproken in de monumentencommissie. Over landschapsrelicten. Er is gezocht naar voorbeelden in Nederland, deze zijn nog niet gevonden. Solitair in het landschap bestaan deze nog niet. Hiervoor moeten dus criteria en een goede onderbouwing opgesteld worden. Carel noemt het voor beeld van graften in gemeente Voerendaal. Net als “holle wegen”. Deze zaken zijn aangewezen als monumenten. Graften en holle wegen zijn begroeid en als monumentaal gekenmerkt. Dyon: houtwallen worden beschermd door provinciale wetten en bestemmingsplan. Hij vindt dat belang van bomen toch te weinig beschermd wordt door wetten. Dyon vindt dat de waarde van de plek ook belangrijk is. Dit moet vastgelegd worden. André merkt op het gaat nu vooral gaat om de solitaire elementen in de natuur. Website: Topotijdreis. Weenink past het relict in, in een groenvoorstel. Hij krijgt geen kapvergunning. Hij wil een bestemmingsplan wijziging. Het relict moet gekoppeld worden aan zijn bedrijf. Werkgroep voor het formuleren van criteria: Jaap, Dyon,. Carel zoekt informatie op van gemeente Voerendaal.
Reconstructie Lievelderweg; de linde wordt gekapt. Zie agendapunt 2. Bij deze kruising staan meerdere bomen. André mailt de stand van zaken door aan de Bomenwacht. Er worden 9 bomen gekapt.
Aankoop bosperceel Kevelderstraat Zieuwent door gemeente. Inbreng mogelijk van Kerkepad Zieuwent en Bomenwacht; de aankoop is volop in proces. Wat gaan we met dit perceel doen na aankoop? Bankje, infobord?André heeft gesproken met mensen uit Harreveld van het Kerkepad. Hoe gaan we het bos beheren, wie?
(agenderen voor de volgende vergadering)

5. Meldingen
Aanplant houtwal bij Paashuis Lichtenvoorde:
Carel deelt mee dat dit aansluit bij project klimaatboom. Het betreft industrieterrein Lindebrook. Het gebied ziet er ontmoedigend uit. Er zijn alvVeel bomen geveld. Lindebrook is ontworpen als een groenrijk bedrijventerrein. Carel stelt voor om een strook bomen of bossage aan te planten, dit geeft een mooie entree vanuit Groenlo, geeft Marc aan. De Bomenwacht stelt dit voor.
Kap bomen Landmeter Wittweg Lievelde (E-mail van Jaap 31.12.18, André); Carel is ter plekke gaan kijken. Terugzetten van bos door stormschade. Met 3-4 jaar wordt het weer mooi. Populieren, elzen en eiken. André heeft wel moeite met deze kwestie omdat betreffend eigenaar zonder vergunning of melding de bomen heeft gekapt. Hier heeft de gemeente moeite mee. Er wordt nog contact opgenomen met de eigenaar.

6.Commissies: stand van zaken
Commissie Klimaatbomen: Marc Kothuis, Henk Adema, Richard Trenning, Carel ten Have; op woensdag 16 januari worden de eerste 3 klimaatbomen geplant bij Dusseldorp, Galileistraat.
Pers, video, presentatie bij IKGL om ondernemers enthousiast te maken voor dit plan. Henk A doet een woordje namens de Bomenwacht. Marc merkt op dat het een moeilijk project is. Niet iedere ondernemer wil groen op zijn perceel. Dyon, het klimaat raakt niet iedereen. De overheid moet daar iets meer aan doen. Refereert naar nieuwjaartoespraak van burgemeester. Niet de burger van alles opdringen qua klimaat. Klimaat kloar,. Brongebied Baakse Beek. Lievelde, Vragender.
Commissie Boomfeestdag 2019: bomen in wadi’s, “klimaatadaptie”, Arjan Spaargaren, groene schoolpleinen. Locaties op het oog; Van Kinsbergenstraat in Groenlo en Haydenstraat in Lichentenvoorde. Binnen 2 weken overleg plannen. Het opschalen met educatie niet alleen voor de Boomfeestdag. André neemt contact op met de scholen. Wadi – inplanten. De Boomfeestdag is woensdag 13 maart. Carel wil ook graag kinderen van de Bariet. Arjan Spaargaren ondersteunt project vanuit klimaatadaptatie.

7.Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Henk A: op schoolpleinen klimaat adaptief beplanten. Er is veel mogelijk. Foto synthese, licht. Hij zal de volgende vergadering een toelichting geven.
Dyon: hij is positief over de fruitbomenactie. André legt uit dat er fruitbomen in de openbare ruimte geplant mogen worden. Plant maar, verzorg maar en pluk maar.
André bedankt de Bomenwacht namens het college van B&W voor hun inbreng en deelname aan de Bomenwacht en overhandigd iedereen een VVV bon.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.45 uur de vergadering.

 

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Carel ten Have, Marc Kothuis, Frits van Lochem, Dyon Temming en Jetty Rodenburg
Afwezig: Ans ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmelding van Ans.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 5 november 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 2
Jaap vraagt wat de opmerking van André betekent: “André merkt op dat de gemeente de klimaatadaptie in beeld gaat brengen.” André geeft aan dat dit men de droogte van het afgelopen jaar 2018 te maken heeft.
Met betrekking tot de uitspraak Paswetregeling en consequenties voor het Naturagebied qua stikstofbeleid, geeft Jaap een verdere uitleg over het stikstofgehalte. 45% komt door de intensieve veehouderij. Weinig stikstof van verkeer.
N.a.v. agendapunt 6 Kap linde hoek Eimersweg/Lievelderweg
De linde die op het kruispunt staat aan het begin van de Eimersweg wordt gekapt. Er wordt een kapvergunningprocedure gevolgd. De aanvraag ligt momenteel ter inzage. De linde wordt gekapt i.v.m. de verkeersveiligheid ter plaatse.
N.a.v. agendapunt 8. Rondvraag
Stadspark Ravott’n, ter plaatse worden nog meer bomen geplant. Henk A. is lid van de werkgroep die dit project doet.
Actiepuntenlijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt na de vergadering.

3. Mededelingen
Bijeenkomst 15 januari plannen nieuwbouw Antoniushoeve. Carel en Henk gaan namens de Bomenwacht. Carel en Henk B hebben de omgeving verkend. Frits van Lochem gaat namens de Oudheidkundige vereniging Lichtenvoorde. Carel vraagt zich af of er wel naar de bestaande bomen gekeken is, hij maakt zich zorgen om de tamme kastanjes en platanen. Hij is er bang voor dat er veel bomen gekapt gaan worden. Henk B en Carel hebben de VTA onderzoeken bekeken om de staat van de bomen aan te kunnen tonen tijdens de bijeenkomst. Ze zijn van mening dat men moet inzetten op compensatie. Carel vraagt waarom er niet eerder naar bomen wordt gekeken voordat er een plan geschreven wordt. André zegt dat er een bomeneffectanalyse is gemaakt door de ontwikkelaar. De Bomenwacht gaat zich inzetten om te voorkomen dat er veel bomen gekapt worden.
Dyon vraagt of er nog wordt gekeken naar het positieve effect van bomen voor de mens? Hittestress wordt door grote bomen opgelost.

4. Stand van zaken (n.a.v. vergadering 5 november 2018)
Kap- en meldingenlijst Oost Gelre 2018/2019 (met aanvulling van 19 bomen); de lijst kon men bekijken op de website. André geeft aan dat de procedures zijn opgestart. Men is nog niet begonnen met kappen in Oost Gelre. Er is sprake van zieke bomen, bomen in de aftakelingsfase en er zijn veel bomen met essentaksterfte. Dus bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen.
Versterking landschap door aanplant nieuwe, diverse soorten bomen; André geeft aan dat er in 2019 - 1000 bomen worden geplant. Vroeger gebeurde dat op plekken waar veel gekapt werd en. Tegenwoordig wordt er gekeken naar het landschap. Gekozen is voor een vlek rond Harreveld, de Besselinkschans en Vragender. Deze locaties komen in beeld voor herplanting. Er wordt gezorgd voor diversiteit van bomen. In de Elna en Groenlose gids van week 3 of 4 wordt dit gepubliceerd. Op korte termijn is er een inloopbijeenkomst voor grondeigenaren, bij wie een boom bij of op perceel geplant wordt. Zij zullen bezwaar maken, denkt André i.v.m. schaduwwerking bv. Carel vraagt of het zin heeft dat de Bomenwacht komt? André kan niet zeggen wat de impact heeft als de Bomenwacht komt. Er wordt geen lanenstructuur toegepast. Er wordt gekeken naar landschapsstructuur.
Aanpassing Landschaps Ontwikkelings Plan 2007 in nieuwe Omgevingswet: André merkt op dat de nieuwe Omgevingswet een omvangrijke nieuwe regelgeving wordt, die zorgt voor vergemakkelijk van procedures e.d. Projectleider is Thijs Evers, die een omgevingsvisie gaat opstellen hiervoor. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en belangstellenden om interactief over de nieuwe wet te discussiëren. Daarom vindt er geen actualisatie van het LOP plaats op dit moment.

Tussentijds zullen er wel afspraken met de wethouder zijn hoe om te gaan met landschap en groen. Zoals bv over bermen en openbaar groen en het beheer daarvan en aanpassen daarvan. Door bv greppels i.p.v. bomen. De Bomenwacht is hier blij mee. 3 jaar geleden al geïnventariseerd door een student van Larenstein. Juridisch heeft e.e.a. ook nog wat te betekenen. B.v. verjaring. Hoe is dat te bewijzen? De gemeente is al in gesprek met een aantal eigenaren. De Bomenwacht kan een toelichting krijgen van Bob ten Have, beleidsmedewerker van afd. Publiek en Bestuur. De Bomenwacht heeft hier ook invloed op gehad en heeft dit onderwerp vaak genoeg geagendeerd en besproken in de vergadering. Wat is de status voor de gemeente of particulier? André geeft aan dat het niet alleen privaatrecht betreft maar ook publiek recht. Gemeente Berkelland is met dit plan al begonnen. Daar kan gemeente Oost Gelre lering uit trekken. B.v. het illegaal maaien van bermen. Sommige bewoners hebben geen begrip voor gemeente en zeggen we maaien onze eigen bermen en willen geen bemoeienis van de gemeente. En sommige eigenaren hebben er nooit bij stil gestaan wat ze doen m.b.t. bermen en snappen de gemeente wel. Men heeft meerdere argumenten.
Plan Dijkstraat, Bestemming Boom. Projectplan: Henkjan Leusink; plan nog in voorbereiding.
Plan voor Avinkweg bij Weenink / Erve Kots.
André heeft met Peter Ballast overlegd om een werkgroep samen te stellen. Dit is ook besproken in de monumentencommissie. Over landschapsrelicten. Er is gezocht naar voorbeelden in Nederland, deze zijn nog niet gevonden. Solitair in het landschap bestaan deze nog niet. Hiervoor moeten dus criteria en een goede onderbouwing opgesteld worden. Carel noemt het voor beeld van graften in gemeente Voerendaal. Net als “holle wegen”. Deze zaken zijn aangewezen als monumenten. Graften en holle wegen zijn begroeid en als monumentaal gekenmerkt. Dyon: houtwallen worden beschermd door provinciale wetten en bestemmingsplan. Hij vindt dat belang van bomen toch te weinig beschermd wordt door wetten. Dyon vindt dat de waarde van de plek ook belangrijk is. Dit moet vastgelegd worden. André merkt op het gaat nu vooral gaat om de solitaire elementen in de natuur. Website: Topotijdreis. Weenink past het relict in, in een groenvoorstel. Hij krijgt geen kapvergunning. Hij wil een bestemmingsplan wijziging. Het relict moet gekoppeld worden aan zijn bedrijf. Werkgroep voor het formuleren van criteria: Jaap, Dyon,. Carel zoekt informatie op van gemeente Voerendaal.
Reconstructie Lievelderweg; de linde wordt gekapt. Zie agendapunt 2. Bij deze kruising staan meerdere bomen. André mailt de stand van zaken door aan de Bomenwacht. Er worden 9 bomen gekapt.
Aankoop bosperceel Kevelderstraat Zieuwent door gemeente. Inbreng mogelijk van Kerkepad Zieuwent en Bomenwacht; de aankoop is volop in proces. Wat gaan we met dit perceel doen na aankoop? Bankje, infobord?André heeft gesproken met mensen uit Harreveld van het Kerkepad. Hoe gaan we het bos beheren, wie?
(agenderen voor de volgende vergadering)

5. Meldingen
Aanplant houtwal bij Paashuis Lichtenvoorde:
Carel deelt mee dat dit aansluit bij project klimaatboom. Het betreft industrieterrein Lindebrook. Het gebied ziet er ontmoedigend uit. Er zijn alvVeel bomen geveld. Lindebrook is ontworpen als een groenrijk bedrijventerrein. Carel stelt voor om een strook bomen of bossage aan te planten, dit geeft een mooie entree vanuit Groenlo, geeft Marc aan. De Bomenwacht stelt dit voor.
Kap bomen Landmeter Wittweg Lievelde (E-mail van Jaap 31.12.18, André); Carel is ter plekke gaan kijken. Terugzetten van bos door stormschade. Met 3-4 jaar wordt het weer mooi. Populieren, elzen en eiken. André heeft wel moeite met deze kwestie omdat betreffend eigenaar zonder vergunning of melding de bomen heeft gekapt. Hier heeft de gemeente moeite mee. Er wordt nog contact opgenomen met de eigenaar.

6.Commissies: stand van zaken
Commissie Klimaatbomen: Marc Kothuis, Henk Adema, Richard Trenning, Carel ten Have; op woensdag 16 januari worden de eerste 3 klimaatbomen geplant bij Dusseldorp, Galileistraat.
Pers, video, presentatie bij IKGL om ondernemers enthousiast te maken voor dit plan. Henk A doet een woordje namens de Bomenwacht. Marc merkt op dat het een moeilijk project is. Niet iedere ondernemer wil groen op zijn perceel. Dyon, het klimaat raakt niet iedereen. De overheid moet daar iets meer aan doen. Refereert naar nieuwjaartoespraak van burgemeester. Niet de burger van alles opdringen qua klimaat. Klimaat kloar,. Brongebied Baakse Beek. Lievelde, Vragender.
Commissie Boomfeestdag 2019: bomen in wadi’s, “klimaatadaptie”, Arjan Spaargaren, groene schoolpleinen. Locaties op het oog; Van Kinsbergenstraat in Groenlo en Haydenstraat in Lichentenvoorde. Binnen 2 weken overleg plannen. Het opschalen met educatie niet alleen voor de Boomfeestdag. André neemt contact op met de scholen. Wadi – inplanten. De Boomfeestdag is woensdag 13 maart. Carel wil ook graag kinderen van de Bariet. Arjan Spaargaren ondersteunt project vanuit klimaatadaptatie.

7.Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Henk A: op schoolpleinen klimaat adaptief beplanten. Er is veel mogelijk. Foto synthese, licht. Hij zal de volgende vergadering een toelichting geven.
Dyon: hij is positief over de fruitbomenactie. André legt uit dat er fruitbomen in de openbare ruimte geplant mogen worden. Plant maar, verzorg maar en pluk maar.
André bedankt de Bomenwacht namens het college van B&W voor hun inbreng en deelname aan de Bomenwacht en overhandigd iedereen een VVV bon.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.45 uur de vergadering.

 

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Marc Kothuis, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg en Dyon Temming
Afwezig: Niek Donderwinkel, Ans en Carel ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen van Niek en Carel.
Maria deelt een toestemmingsverklaring uit o.g.v. de AGV die iedereen ondertekent en daarmee toestemming geeft om elkaar te e-mailen zonder gebruik te maken van BCC.
Henk B. bewaart de verklaring in het Bomenwachtarchief.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 2 juli 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 3. Mededelingen
De Bomenwacht heeft op maandag 10 september een gesprek met wethouder Bart Porskamp, die duurzaamheid, klimaatadaptatie en ruimtelijk beheer in zijn portefeuille heeft. Kevelderstraat te Zieuwent als natuurmonument wordt voorgesteld als één van de onderwerpen.
Het artikel uit de Volkskrant d.d. 8-8-2018 “Zo kunnen (en moeten) we de droogte te lijf gaan”, wordt ook een van de onderwerpen.
N.a.v. agendapunt 4. Verzoek Weenink
Afgesproken wordt dat dit onderwerp besproken wordt met de wethouder en dat daarna een brief uitgaat naar het college van B&W. Het verzoek van Weenink wordt ook geagendeerd voor de monumentencommissie van 13 september. Dyon Temming gaat als afgevaardigde van de Bomenwacht, deelnemen aan de monumentencommissie.
N.a.v. agendapunt 6. Hoe goed worden bomen in de gemeente Oost Gelre beschermd?
“Juridisch wordt dit uitgezocht”, toelichting door André dat het in sommige zaken niet altijd makkelijk op te lossen zijn. Niet alles ligt eenvoudig. Sommige zaken vergen veel onderzoekwerk.

Actiepuntenlijst
Deze wordt bijgewerkt. Annelies blijft commissielid voor de haar lopende projecten en staat daarom nog genoemd in de lijst.

3. Mededelingen
Op 3 augustus zijn Jaap en Henk B op bezoek gegaan bij Annelies om namens de Bomenwacht afscheid te nemen. Naast lovende woorden en bloemen heeft Annelies ook een boek cadeau gekregen en wel “Het geheime leven van bomen”.

4. Gesprek met wethouder Bart Porskamp en André te Brake
Maandag 10 september om 13.30 uur staat er een afspraak gepland met wethouder Bart Porskamp en de Bomenwacht. André is hierbij ook aanwezig.
Henk B stelt een lijstje op met de gespreksonderwerpen en André zorgt ervoor dat de wethouder deze vóór het gesprek heeft om zich voor te bereiden.
Onderwerpen zijn: Natuurmonumenten/bos Kevelderstraat Zieuwent; artikel Volkskrant, hoe om te gaan met droogte; meer bomen regelen via bestemmingsplan; de 4 vragen van Annelies in verslag 2 juli 2018 en toezicht/handhaving.

 

5. Plannen en voorstellen: stand van zaken
plan Dijkstraat; Henkjan Luesink heeft de opdracht gekregen om een conceptplan op te stellen. Het plan staat in de parkeerstand vanwege andere werkzaamheden en prioriteiten.
Voorstel van Weenink voor Avinkweg bij Weenink/Erve Kots; de Bomenwacht zou hier nog een reactie op geven. In de vergadering van 2 juli is hierover gepraat en is er negatief gereageerd op het voorstel.
Reconstructie G.J. Doorninkweg; dit project is bijna afgerond. Er zijn geen bomen gekapt. De bomen wortelen ondiep. Dyon vraagt of de gemeente gebruik maakt van bestekken bij een opdracht en of de bescherming van bomen hierin genoemd wordt? André geeft aan dat dit aan het project ligt. Soms wel en soms niet. Niet alle aannemers houden rekening met bomen.
Reconstructie Hagenstraat; hiermee wordt in het najaar begonnen. Door vervanging van het riool worden er moeraseiken gekapt.

6. Commissies: stand van zaken, als er nieuws is.
Commissie Klimaatbomen: 2 bedrijven doen mee. Marc gaat in overleg met Richard Trenning om deze bedrijven in de publiciteit te zetten.
Marc vraagt of Richard Trenning een presentatie wil geven bij IKGL over dit project.

Commissie Rustplaats De Vrömdenkarkhof; Henk A heeft met Peter Ballast overleg gehad. De offerte is wederom doorgestuurd aan Peter B. Henk A wacht op een reactie van Peter hierop. Er wordt een beplantingsontwerp gemaakt voor de sliert aan de N18. Uitvoering waarschijnlijk in 2019. Dit project staat even geparkeerd.

7. Overzicht van de gevolgen/schade aan bomen en openbaar groen door de aanhoudende droogte de afgelopen maanden. Aanpak in de gemeente Oost Gelre?
Henk B overhandigt een krantenartikel uit de Volkskrant over de droogte.
Hoe gaat de gemeente hiermee om?
André heeft de Hacron gevraagd of zij de schade in beeld kunnen brengen maar eigenlijk is het te vroeg om e.e.a. vast te stellen. Sommige bomen/struiken/groen zal herstellen, sommige niet of dan is het pas in een later stadium zichtbaar. Er zullen jaren later nog klappen vallen.
André merkt op dat het incidentele karakter het grote probleem is. Extreme hitte is een uitzondering in Nederland.
Ook is relevant waar het groen/de bomen staan. Het ligt aan de grondwaterstand of aan de capillaire werking van de wortels van de bomen.
De uiteindelijke schade zal pas volgend jaar of de jaren daarna zichtbaar zijn.

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Frits; hij vraagt of het bos aan de Schans particulier eigendom is. André geeft aan dat waar de wedstrijdbaan van de MACL is, die grond van de gemeente is. Dit is een slecht stuk grond, met veel erosie. Deze grond is aangewezen als EHS. De provincie kijkt ook mee. Het is een bos van grote omvang, interessant en relevant. Het bos valt wel in evenemententerrein. Voorgesteld is dat de Zwarte Cross meebetaald met het in stand houden van het bos. De organisatie van de Zwarte Cross staat hier positief tegenover en wil het bos ook in stand houden. Ook wordt de situatie langs de Visserijbeek herstelt.
Henk B: Monique te Brake geeft via e-mail aan dat ze nog wel betrokken wil blijven bij de Bomenwacht. André vraagt of de beide Henks contact opnemen met haar. André krijgt gelukkig geen spam meer.
Henk B: wie neemt de functie van vice-voorzitter over van Annelies Ebregt en wordt lid van het dagelijks bestuur. Jaap heeft Marc Kothuis gevraagd en iedereen gaat akkoord. In de praktijk vergadert het dagelijks bestuur niet zoveel.
Henk B: wanneer wordt het veldje bij het Watermolenpad beplant. Dit is al enkele malen gevraagd in de vergadering van de Bomenwacht. Er is nog steeds niets gebeurd. André onderneemt actie.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.15 uur de vergadering.

 

Voorstel Vergaderschema Bomenwacht 2018

Datum

Week

Groep

Tijd

Plaats

         

Ma 15 januari

03

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 12 maart

11

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 14 mei

20

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 02 juli

27

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 03 september

36

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 05 november

45

BW

20.00

Lichtenvoorde

         

 

    Opmerkingen bij het voorstel vergaderschema 2018:

 

  • Het gaat om vergaderingen voor alle leden van de Bomenwacht (BW).
  • De Commissies van de Bomenwacht (CB) vergaderen op eigen initiatief.
  • Ook het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert op eigen initiatief.

 

  • De Bomenwacht vergadert in principe zes keer per jaar (om de twee maanden), in  het Gemeentehuis te Lichtenvoorde.
  • De vergaderingen vinden op maandag plaats en beginnen om 20.00 uur.

In dit vergaderschema is rekening gehouden met schoolvakanties (Voorjaarsvakantie (10 – 18 februari), Pasen (1-2 mei), de Meivakantie (28 april – 6 mei), Pinksteren (20-21 mei), de Zomervakantie (14 juli – 26 augustus), de Herfstvakantie (20 – 28 oktober) en met evenementen als Carnaval (11-13 februari), de Kermis in Groenlo (weekend eind augustus), het Bloemencorso in Lichtenvoorde (weekend 9 september).

 

Actiepunten

Wanneer afgesproken

Wie

Termijn

Bijzonderheden

Verfraaiing entrees Lichtenvoorde

15-05-2017

Annelies

 

Annelies en Henk A. hebben ideeën aangedragen

Optimalisering handhaving door gemeente

13-03-2017

Hele BW

Dringende meldingen doorgeven aan André.

Minder dringende meldingen doorgeven aan Henk B.

José van Tull van Waterschap Rijn en Ijssel uitnodigen

04-09-2017

Henk B.

Voor volgende vergadering

 

Bomenbeleidsplan

 

 

 

13-03-2017

 

 

15-05-2017

 

 

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

 

In welke projecten kan de BW iets betekenen?

 

Er is/wordt een lijst met concrete plannen opgesteld.

Solitaire bijzondere bomen

04-09-2017

André, Carel, Henk B., Niek en Jaap

Op korte termijn

Niek Donderwinkel verstuurd de brieven naar eigenaren bomen

Rapport reddingsplan bomen Maliebaan

04-09-2017

Jaap

 

Plan staat geparkeerd

Project Rustplaats; afspraken maken met John Berentsen en Maarten Minkjan

04-09-2017

Henk A.

Wanneer A18 gereed is

Plan staat geparkeerd

Publiceren ‘bomenverhaal’ in Groenlose Gids en Elna

04-09-2017

 

maandelijks

Dyon heeft via Facebook oproep gedaan.

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Eiken bij Harreveldseweg, André vraagt na of hier een kapvergunning voor is aangevraagd

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Boom bij Lindeboomweg, Harreveld. Deze is volgens André beschermd. Hij kijkt dit na

d.d. 4 september 2017

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2019