Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, spreekkamer Zieuwent, begane grond
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen (verslag), André te Brake, Monique te Brake, Niek Donderwinkel, Ans ten Have, Carel ten Have, Marvin Hendriks, Marc Kothuis (voorzitter) Frits van Lochem, Dyon Temming en Jetty Rodenburg
Afwezig met kennisgeving: Jaap Cannegieter, Maria Wieriks

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
Voorzitter Marc Kothuis opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal Monique te Brake, die na lange tijd weer aanwezig kan zijn, en Marvin Hendriks, vakspecialist openbare ruimte en bomen, assistent van André.

Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Bij 3, derde punt: Monumentaal groen in plaats van Cultuurhistorisch groen.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering en actiepuntenlijst van 8 juli 2019
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan Maria Wieriks.
N.a.v.
1. Marc: de kap van bomen langs de N319 is door Gedeputeerde Staten in beraad genomen. Dit betekent dat het plan “in de koelkast” ligt.
Stikstofbeleid: wordt vandaag bekend. Waarschijnlijk: nieuw rekenmodel en nieuwe regelgeving, opdat het land niet “op slot” gaat.

Actiepuntenlijst 16 september 2019
Boomfeestdag toekomst: Wie: Ans ten Have toevoegen.
Klimaat Kloar: Wie: Carel ten have toevoegen.
Rustplaats Vrömdenkerkhof: Bijzonderheden: er komt een plan van de gemeente, met een budget.
Bosje Kevelderstraat: Plan Barry Teunissen. Start: er wordt begonnen met de schoonmaak van het perceel.
Voorstel Dijkstraat: Bijzonderheden: Startbijeenkomst over Plan 3. Weinig plaats voor bomen.

3. Mededelingen
Careaz Antoniushove (Carel en Henk B.)
Op 17 september is overleg met locatiemanager Nicolettte van de Hurk, directeur Ard-Jan Bolijn, de aannemer en twee architecten.
Voorstel Carel: voor de acacia graag een bestemming met symbolische waarde, omschreven als, bijvoorbeeld, “Vergankelijkheid” of “De Dirigent”.
Graag zien we de tamme kastanje, een dominante boom, terug. Verplanten mogelijk?
Bosperceel Kevelderstraat/Stroetweg Zieuwent.
Barry Teunissen heeft een plan van aanpak gemaakt. De werkgroep gaat dit bespreken en met de werkzaamheden beginnen.
Monumentaal groen:
André maakt afspraak met Peter Ballast.
Te bespreken: criteria voor en nieuwe inventarisatie van monumentaal groen, de omgevingswetgeving, plannen en visie, de procesmatige aanpak.
Advies: opvallende monumenten met ensemble waarde (gebouwen en groen) die een beschermde status verdienen (voorbeeld: Loreto) doorgeven aan Dyon. Graag aangeven waarom het monument cultuurhistorische waarde heeft (voorbeeld: de Circumvallatielinie).

 

4. Bijzondere solitaire bomen opnemen in toeristische fiets- en wandelroutes
Meike Prollius kon vanavond niet aanwezig zijn. De bedoeling is om bomen in bestaande routes op te nemen en om fietsers en wandelaars op deze bomen te attenderen. Dat kan goed gebeuren bij nieuwe, geactualiseerde versies van de routes. (VVV, Achterhoek Toerisme).
Frits neemt contact met Meike op en er wordt een bijeenkomst met de werkgroep bijzondere solitaire bomen afgesproken. Daarna wordt de Bomenwacht geïnformeerd, voor de vergadering van 11 november.

5. Bomenkap om diverse redenen. Standpunt gemeente Oost Gelre
Aansluiting Netterhorsterweg en de A1. Komt er binnen drie jaar. Dit is een belofte aan bedrijf Müller op de Laarberg. Voor deze verbinding zal een gedeelte van de Deventer Kunstweg gebruikt worden. Jaap zou Marjan Houpt van de Bomenstichting Achterhoek benaderen, wellicht weet zij meer van deze plannen. Agendapunt voor de volgende vergadering.
Beleid zonnepanelen. Is in 2017 opgesteld. De gemeente werkt niet mee aan het kappen of snoeien van bomen in verband met zonnepanelen. Het vellen of snoeien, ook op eigen erf en van monumentale bomen, is een overtreding. Overtredingen doorgeven als melding.
Boete kan worden opgelegd en er is herplantingsplicht.

6. Organisatie Boomfeestdag in de toekomst
De organisatie moet een breed draagvlak hebben. Meer Bomenwachters moeten erbij betrokken zijn. Vraag hierbij is: wie voert de regie, de gemeente of de Bomenwacht?
Tot nu toe organiseerde André alles voor de Boomfeestdag: het kiezen en benaderen van basisscholen, het zoeken van plantlocaties, het bestellen van bomen en materialen, het opstellen van een draaiboek. Op de dag zelf waren vervolgens enkele Bomenwachters aanwezig.
Dit jaar werd de informatie naar leerlingen toe gegeven door een extern educatiecentrum en ging er iets mis in de communicatie over de aanplant bij de wadi in Groenlo.
Om dit voor aanstaand jaar te voorkomen, stelt Carel voor de regie aan de gemeente over te laten. Wel moet de commissie Boomfeestdag half december duidelijke afspraken maken voor 2020 en hierover goed communiceren. Daarom zullen deze afspraken agendapunt zijn op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.

7. Meldingen
Nije Veste, Groenlo. Plaats acacia is ongelukkig. Staat in kunstgras Beschadiging kon verwacht worden. Advies: kinderen inlichten en schoolplein groen maken. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit soort vergroening. Wel moet de school het initiatief nemen. Monique kaart dit aan bij de ouderraad.
Parkeerterrein Gunnewiek, Groenlo. Drie beuken gaan verloren. Daar is weinig aan te doen. Oorzaken: bodemverdichting en droogte. Geen kwade wil van de eigenaar, maar onwetendheid.
Koningsplein, Lievelde (1). De onderzoeksopdracht van de gemeente is in handen van Bennie Oosterholt (Lievelds Belang). André gaat met hem in gesprek. De gemeente gaat uit van de aanbevelingen in het rapport.
Koningsplein, Lievelde (2). Was vroeger gras, es-grond. Later half-verharding en spotjes en daar kan een oude boom niet tegen. Ook hebben de beuken last van de droogte.
Herstel is mogelijk: half-verharding verwijderen, grond losmaken, mulchlaag aanbrengen. Daarbij: het aangrenzende restaurant en de volksfeesten mogen geen schade veroorzaken.
Daarom is vooraf informeren van omwonenden en publiek belangrijk.
Nazorg bomen Bomenfeestdag: Wordt er water gegeven aan de bomen aan de Heelweg, Vragender en aan de begroeiing langs de wadi in Groenlo? Volgens Hacron Groen gebeurt dit. Belangrijk vanwege de droogte. En omdat verdroging teleurstellend is voor de kinderen die de heesters en bomen geplant hebben.
André: Wordt vervolgd. Misschien is het verstandig de Bomenfeestdag in oktober of november te houden en andere soorten bomen te kiezen in verband met de klimaatverandering.

 

8. Commissies: stand van zaken
Klimaat Kloar. Carel hoort ook bij deze commissie.
Morssinkhof ondersteunt het plan om meer bomen te planten op bedrijventerreinen.

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting
Website. Monique gaat het werk aan de website weer oppakken.
Plan duurzame wijk Oldenhuis, Groenlo. Carel en Henk B. hebben tijdens de informatieavond op 29 mei 2019 aangedrongen op het creëren van duurzame groeilocaties voor bomen. HenkJan Luesink en anderen waren positief over deze aanbeveling.
Democratiefestival, Nijmegen. Carel en Ans zijn daarbij geweest. Er werd gediscussieerd over de N319, over brandstof van biomassa en over het betrekken van burgers hierbij.
Indruk Carel en Ans: de informatie over de N319 was goed, iedereen kon op de hoogte van de gang van zaken zijn en blijven.
De rol van de sociale media verdiende kritiek. Zij zorgden vaak voor een ongenuanceerd beeld door onvolledige en tendentieuze berichtgeving.
Mot kunn’n. Niek heeft foto’s gemaakt van een aantal bomen. Hij stuurt ze iedereen toe via e-mail. Misschien kan er ook een persbericht komen, met een aantal foto’s erbij.
Plan Dijkstraat Lichtenvoorde. Frits vermeldt een startbijeenkomst over plan 3. Er zijn keuzes gemaakt. Daarbij is weinig plaats voor bomen.
Droogte en bomen. Er zijn, zoals voorspeld, problemen voor berken en beuken. Het grondwaterpeil is nog te laag. Binnenkort komt er een schouwplan dat meer inzicht in de stand van zaken biedt.

Voorzitter dankt iedereen voor haar / zijn inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

 

Vriendelijke groet,

Henk Bastiaansen

29 oktober 2019

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet Richard Trenning van harte welkom. Afmelding van Ans.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Inleiding thema Steenbreek door Richard Trenning.
Richard vertelt over de pilot Klimaat Kloar. Deze pilot loopt eind 2019 af. De pilot is in 2017 opgestart met als doel om meer bewustwording rondom klimaatverandering te creëren. Samen met het waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, LTO Noord – Regio Oost en gemeente Oost Gelre is er in mei 2017 daarom de Dag van de Sneeuwbal georganiseerd. Een dag waarop 70 betrokkenen uit het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde met elkaar in gesprek gingen. Daarna hebben de 4 genoemde partijen besloten om gezamenlijk de pilot Klimaat Kloar door te zetten. Richard werd aangesteld als gebiedsmakelaar om zo mooie plannen die raken aan groen, bodem, water en klimaat op weg te helpen richting uitvoering.
Tegelijk wordt er vanuit de pilot gewerkt aan meer bewustwording rondom klimaatverandering, onder andere door initiatieven uit het gebied te delen en een podium te bieden.
Richard vertelt over de samenwerking met de Bomenwacht wat betreft het project Klimaatboom. Het praktisch maken van klimaatverandering voor bewoners en bedrijven. Dit project loopt nog.
Doel: dat mensen weten wat ze moeten doen voor klimaatverandering.
Of het project “Stoeptegels eruit, plantjes erin”. En zo zijn er meer projecten geweest. Zoals het aanleggen van stuwen om water vast te houden in beken. In samenwerking met agrariërs. Hiervoor zijn er diverse bijeenkomsten geweest.

De Bomenwacht merkt op dat het project Klimaatboom moeizaam gaat. Het heeft geen prioriteit voor bedrijven. Voorafgaand heeft de Bomenwacht geïnventariseerd bij bedrijven. De deelname is minimaal. Ook is het jammer dat het IKGL weinig tijd voor het project heeft gehad om de pilot te promoten bij bedrijven.
Geconcludeerd kan worden dat er bijna geen plek is voor het planten van bomen, zo volgebouwd zijn de bedrijfskavels. Ook kabels en leidingen zijn een hindernis.
De Bomenwacht had hogere verwachtingen gezien de publiciteit die eraan gegeven is.

Richard geeft aan dat momenteel projecten lopen zoals bij MACL, bij particulieren, scholen in Vragender, vergroening van schoolpleinen. Hij zou graag in de kernen van Lievelde en Vragender gerichte acties doen.
Rinus Smets, contactpersoon voor bedrijven.
IKGL vindt niet dat ze een rol hebben om bedrijven warm te maken voor Klimaat Kloar.
Richard geeft aan dat persoonlijke netwerken belangrijk zijn. De publiciteit zoeken in de Elna ook. Men kan zich aanmelden voor projecten via de website van Klimaat Kloar.
Klimaat Kloar wordt financieel gesteund door het Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente, de provincie Gelderland en LTO Noord – Regio Oost. Richard is aanspreekpunt voor deze 4 organisaties.
Eind 2019 stopt de pilot. Richard hoopt dat er lokale partijen zijn die het verder oppakken. Momenteel lopen er 25 projecten. Het beheer van de Klimaat Kloar bomen ligt bij Richard.

De Bomenwacht vraagt hoe er een vervolg gegeven wordt. Brainstormen, meer publiciteit? Steen project?
De entree van Lichtenvoorde bij Paashuis is uitgevoerd.
Richard stelt een nieuw project voor “Groen in de kernen”, een project voor burgers en bedrijven. Het project heeft vooral betrekking op Lichtenvoorde, Vragender, Lievelde en te maken met de zgn. retentiegebieden. Wie van de Bomenwacht wil meedenken. Carel meldt zich aan.

Jaap bedankt Richard voor zijn toelichting.
Afspraken worden gemaakt door Henk A.

Aanplanten 2 klimaatbomen in projectweek Marianum
André neemt e.e.a. op met Arjan Spaargaren over de rol- en taakverdeling met de Bomenwacht. Henk A. is contactpersoon vanuit de Bomenwacht.

3. Verslag vergadering en actiepuntenlijst van 11 maart 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v.
Agendapunt 3. Oude Borculoseweg, verschillende soorten bomen worden geplant om ziektes te voorkomen. Dit is nieuw beleid of voortschrijdend inzicht.
Agendapunt 5. Peter Ballast heeft documenten gevonden over cultuurhistorisch groen. Vaak in relatie tot het bouwwerk. De Bomenwacht moet op zoek naar criteria/beleid dat geen relatie heeft met gebouwen. Dyon Temming gaat hier samen met Peter Ballast voor aan de slag.
Dyon noemt de landschappelijke beplanting en dat gemeente Rheden hierover een inventarisatie heeft gemaakt. Gemeente Oost Gelre gaat hier gebruik van maken. Er zijn speciale bedrijven, die deze inventarisaties over landschapselementen doen.
Dyon geeft aan dat de natuurwaarde van een plek historisch kan zijn.

Volgens André en Dyon is er nog genoeg natuurwaarde dat beschermd kan/moet worden.

Actiepuntenlijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt na de vergadering.

4. Stand van zaken (n.a.v. vergadering van 14 januari)
Careaz Antoniushove (Carel en Henk)
André deelt mee dat er toch bomen gekapt worden zoals de acacia en tamme kastanje. De kastanje kan helaas niet verplaatst worden. De onderbouwing hiervan heeft André nog niet ontvangen. De kosten van de verplanting vallen mee. Maar de boom heeft andere waarde, het is een oude boom. Kandelaberen is ook een optie. Carel vraagt naar de plannen voor een parkeerkelder. André geeft aan dat Careaz daar geen voorstander van is.
André merkt op dat er een kapvergunning moet worden aangevraagd. Er komen nog mogelijkheden om bezwaren in te dienen.
Bosperceel Kevelderstraat/Stroetweg Zieuwent. Op 12 april heeft de werkgroep ter plaatse overleg gehad. Een plan van aanpak volgt. De Bomenwacht heeft het verslag gemaild gekregen (d.d. 13 mei 2019)
Henk B. geeft een toelichting op het overleg.
Barry Teunissen maakt een opzet voor een visie en plan van aanpak voor dit perceel. Wanneer dit besproken is door de werkgroep, wordt er vanuit de gemeente actie ondernomen.

5. Illegale kap bomen (zie verslag vergadering 11 maart, meldingen)
N.a.v. kap bomen Landmeter de Wittweg en n.a.v. kap bomen Tankweg Lievelde
De Bomenwacht vindt dit een belangrijk punt. Wanneer melden, wanneer niet. Wat is het criterium? Wanneer is iets een velling?
André is voorstander van handhaving. E.e.a. ligt lastig. Wanneer een boom niet van de gemeente is, maar van de eigenaar zelf, volgt geen handhaving. De eigenaar van het perceel krijgt wel te maken met herplant. De Bomenwacht kan zich indenken dat de eigenaar dan kiest voor kappen van de boom.
Bij gemeentebomen volgt wel aangifte van de kap, dit is een strafbaar feit.
Hoe met deze situaties om te gaan? Zie hierboven.

6. Organisatie Boomfeestdag in de toekomst (zie verslag 11 maart, commissies)
Organisatie: André stelt voor om op korte termijn een overleg te plannen. André is van mening dat de regie voor de organisatie bij de Bomenwacht plaats hoort. Ook dat de Bomenwacht plantlocaties zoekt en in november/december basisscholen gaat bezoeken. De Bomenwacht is het hier niet mee eens. Op tijd beginnen is altijd goed maar de organisatie alleen bij de Bomenwacht niet. Grote winst is om op tijd te beginnen met overleg.
Taakverdeling: deze wordt nog bepaald. Antoon Bleumink wil ook meewerken. André regelt een overleg.
Hoe wordt de locatie bepaald? Toch geen herplantlocaties? Nee daar is geen sprake van.

7. Bomen langs N-wegen.
Recente ontwikkelingen: er is een petitie ondertekend. De provincie Gelderland is van mening dat de bomen te kort langs de weg staan, Groenlo – Ruurlo. Het is een principiële discussie, hele oude bomen, te kort aan de weg, verkeersveiligheid. Geleiderails zou een oplossing zijn. Er wordt met 2 maten gemeten. Gedeelte Groenlo-Ruurlo moeten gekapt worden. Gedeelte Ruurlo-Vorden niet. Daar zijn na bezwaren van burgers, maar 2 bomen gekapt.
Petitie N319: is meer een handtekeningactie geweest. Door 1850 mensen ondertekent en daarom geagendeerd voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van de Provincie. Hierdoor ook spreektijd bij de provincie. De provincie tilt dit nu naar landelijke politiek. En de provincie gaat een informatiecentrum inrichten voor vragen van de burgers.
Binnenkort volgt een gesprek met diverse bomenstichtingen en provincie.
De bomen staan op grondgebied van gemeente Berkelland. Politiek gezien zijn er verschillende meningen.
De vermeende kap heeft de plaatselijke en landelijke pers gehaald. Bert Wagendorp en Youp van het Hek noemen het ook. Wanneer de bomen niet gekapt worden, heeft dit precedentwerking voor de rest van Nederland en het kappen van bomen.
Deze discussie speelt al langer.

In aansluiting hiervan vertelt Henk A. dat de Deventer Kunstweg ook aan de beurt komt voor de kap van bomen. Dat zou jammer zijn het is een mooie laan met bomen.
Over het algemeen is er een enorme aantasting van lanen in de Achterhoek. Er zijn al diverse zienswijzen ingediend.
Resultaten en vervolg:
Het onderwerp wordt geagendeerd bij de provincie. Datum onbekend.
Acties Bomenwacht?
Eventueel een ingezonden brief naar de krant.

8. Bomen en zonnepanelen
André heeft beleid geschreven. “gemeentebomen in relatie tot zonnepanelen: zo gaan we ermee om!” Dit ter kennisgeving aan de Bomenwacht.

9. Meldingen
Compliment voor de aanplant bij industrieterrein Lindebrook, Lievelderweg

10. Commissies: stand van zaken
Commissie Bijzondere Solitaire Bomen
De commissie heeft vergaderd en het verslag is toegestuurd. André heeft op 15 mei een afspraak met Meike Prollius over het onder de aandacht brengen van bomen i.r.t. fiets- en wandelroutes.
Antoon Bleumink wil een bomenwandelroute maken in Groenlo.

 

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting
Frits: Prinses Beatrix komt vrijdag 17 mei naar Harreveld voor de heropening van molen Hermien. Er is een receptie voor vrijwilligers en donateurs van de molen.
Dyon: boom op de Markt in Lichtenvoorde is geschild door een aanrijding. Carel onderneemt actie.
Henk B. brengt de groeten van Annelies Ebregt over.
Marc: vraagt wat de stand van zaken over het Galgenveldje aan de N18 is. Henk A. wacht op bericht van Peter Ballast. André merkt op dat er een visie wordt opgesteld, omdat het een stukje niemandsland is geworden. Actie André, hij kaart dit intern aan.
Maria: Zompweg, men is hier bezig met de weg, bomen zijn niet beschermd. Zij neemt contact op met Barrie Span.
Henk B: stelt voor om na de eerstvolgende vergadering van 8 juli een vakantieborrel te gaan drinken.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.45 uur de vergadering.

 

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Carel ten Have, Marc Kothuis, Frits van Lochem, Dyon Temming en Jetty Rodenburg
Afwezig: Ans ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmelding van Ans.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 5 november 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 2
Jaap vraagt wat de opmerking van André betekent: “André merkt op dat de gemeente de klimaatadaptie in beeld gaat brengen.” André geeft aan dat dit men de droogte van het afgelopen jaar 2018 te maken heeft.
Met betrekking tot de uitspraak Paswetregeling en consequenties voor het Naturagebied qua stikstofbeleid, geeft Jaap een verdere uitleg over het stikstofgehalte. 45% komt door de intensieve veehouderij. Weinig stikstof van verkeer.
N.a.v. agendapunt 6 Kap linde hoek Eimersweg/Lievelderweg
De linde die op het kruispunt staat aan het begin van de Eimersweg wordt gekapt. Er wordt een kapvergunningprocedure gevolgd. De aanvraag ligt momenteel ter inzage. De linde wordt gekapt i.v.m. de verkeersveiligheid ter plaatse.
N.a.v. agendapunt 8. Rondvraag
Stadspark Ravott’n, ter plaatse worden nog meer bomen geplant. Henk A. is lid van de werkgroep die dit project doet.
Actiepuntenlijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt na de vergadering.

3. Mededelingen
Bijeenkomst 15 januari plannen nieuwbouw Antoniushoeve. Carel en Henk gaan namens de Bomenwacht. Carel en Henk B hebben de omgeving verkend. Frits van Lochem gaat namens de Oudheidkundige vereniging Lichtenvoorde. Carel vraagt zich af of er wel naar de bestaande bomen gekeken is, hij maakt zich zorgen om de tamme kastanjes en platanen. Hij is er bang voor dat er veel bomen gekapt gaan worden. Henk B en Carel hebben de VTA onderzoeken bekeken om de staat van de bomen aan te kunnen tonen tijdens de bijeenkomst. Ze zijn van mening dat men moet inzetten op compensatie. Carel vraagt waarom er niet eerder naar bomen wordt gekeken voordat er een plan geschreven wordt. André zegt dat er een bomeneffectanalyse is gemaakt door de ontwikkelaar. De Bomenwacht gaat zich inzetten om te voorkomen dat er veel bomen gekapt worden.
Dyon vraagt of er nog wordt gekeken naar het positieve effect van bomen voor de mens? Hittestress wordt door grote bomen opgelost.

4. Stand van zaken (n.a.v. vergadering 5 november 2018)
Kap- en meldingenlijst Oost Gelre 2018/2019 (met aanvulling van 19 bomen); de lijst kon men bekijken op de website. André geeft aan dat de procedures zijn opgestart. Men is nog niet begonnen met kappen in Oost Gelre. Er is sprake van zieke bomen, bomen in de aftakelingsfase en er zijn veel bomen met essentaksterfte. Dus bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen.


Versterking landschap door aanplant nieuwe, diverse soorten bomen; André geeft aan dat er in 2019 - 1000 bomen worden geplant. Vroeger gebeurde dat op plekken waar veel gekapt werd en. Tegenwoordig wordt er gekeken naar het landschap. Gekozen is voor een vlek rond Harreveld, de Besselinkschans en Vragender. Deze locaties komen in beeld voor herplanting. Er wordt gezorgd voor diversiteit van bomen. In de Elna en Groenlose gids van week 3 of 4 wordt dit gepubliceerd. Op korte termijn is er een inloopbijeenkomst voor grondeigenaren, bij wie een boom bij of op perceel geplant wordt. Zij zullen bezwaar maken, denkt André i.v.m. schaduwwerking bv. Carel vraagt of het zin heeft dat de Bomenwacht komt? André kan niet zeggen wat de impact heeft als de Bomenwacht komt. Er wordt geen lanenstructuur toegepast. Er wordt gekeken naar landschapsstructuur.


Aanpassing Landschaps Ontwikkelings Plan 2007 in nieuwe Omgevingswet: André merkt op dat de nieuwe Omgevingswet een omvangrijke nieuwe regelgeving wordt, die zorgt voor vergemakkelijk van procedures e.d. Projectleider is Thijs Evers, die een omgevingsvisie gaat opstellen hiervoor. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en belangstellenden om interactief over de nieuwe wet te discussiëren. Daarom vindt er geen actualisatie van het LOP plaats op dit moment.

Tussentijds zullen er wel afspraken met de wethouder zijn hoe om te gaan met landschap en groen. Zoals bv over bermen en openbaar groen en het beheer daarvan en aanpassen daarvan. Door bv greppels i.p.v. bomen. De Bomenwacht is hier blij mee. 3 jaar geleden al geïnventariseerd door een student van Larenstein. Juridisch heeft e.e.a. ook nog wat te betekenen. B.v. verjaring. Hoe is dat te bewijzen? De gemeente is al in gesprek met een aantal eigenaren. De Bomenwacht kan een toelichting krijgen van Bob ten Have, beleidsmedewerker van afd. Publiek en Bestuur. De Bomenwacht heeft hier ook invloed op gehad en heeft dit onderwerp vaak genoeg geagendeerd en besproken in de vergadering. Wat is de status voor de gemeente of particulier? André geeft aan dat het niet alleen privaatrecht betreft maar ook publiek recht. Gemeente Berkelland is met dit plan al begonnen. Daar kan gemeente Oost Gelre lering uit trekken. B.v. het illegaal maaien van bermen. Sommige bewoners hebben geen begrip voor gemeente en zeggen we maaien onze eigen bermen en willen geen bemoeienis van de gemeente. En sommige eigenaren hebben er nooit bij stil gestaan wat ze doen m.b.t. bermen en snappen de gemeente wel. Men heeft meerdere argumenten.


Plan Dijkstraat, Bestemming Boom. Projectplan: Henkjan Leusink; plan nog in voorbereiding.


Plan voor Avinkweg bij Weenink / Erve Kots.
André heeft met Peter Ballast overlegd om een werkgroep samen te stellen. Dit is ook besproken in de monumentencommissie. Over landschapsrelicten. Er is gezocht naar voorbeelden in Nederland, deze zijn nog niet gevonden. Solitair in het landschap bestaan deze nog niet. Hiervoor moeten dus criteria en een goede onderbouwing opgesteld worden. Carel noemt het voor beeld van graften in gemeente Voerendaal. Net als “holle wegen”. Deze zaken zijn aangewezen als monumenten. Graften en holle wegen zijn begroeid en als monumentaal gekenmerkt. Dyon: houtwallen worden beschermd door provinciale wetten en bestemmingsplan. Hij vindt dat belang van bomen toch te weinig beschermd wordt door wetten. Dyon vindt dat de waarde van de plek ook belangrijk is. Dit moet vastgelegd worden. André merkt op het gaat nu vooral gaat om de solitaire elementen in de natuur. Website: Topotijdreis. Weenink past het relict in, in een groenvoorstel. Hij krijgt geen kapvergunning. Hij wil een bestemmingsplan wijziging. Het relict moet gekoppeld worden aan zijn bedrijf. Werkgroep voor het formuleren van criteria: Jaap, Dyon,. Carel zoekt informatie op van gemeente Voerendaal.
Reconstructie Lievelderweg; de linde wordt gekapt. Zie agendapunt 2. Bij deze kruising staan meerdere bomen. André mailt de stand van zaken door aan de Bomenwacht. Er worden 9 bomen gekapt.
Aankoop bosperceel Kevelderstraat Zieuwent door gemeente. Inbreng mogelijk van Kerkepad Zieuwent en Bomenwacht; de aankoop is volop in proces. Wat gaan we met dit perceel doen na aankoop? Bankje, infobord?André heeft gesproken met mensen uit Harreveld van het Kerkepad. Hoe gaan we het bos beheren, wie?
(agenderen voor de volgende vergadering)

5. Meldingen
Aanplant houtwal bij Paashuis Lichtenvoorde:
Carel deelt mee dat dit aansluit bij project klimaatboom. Het betreft industrieterrein Lindebrook. Het gebied ziet er ontmoedigend uit. Er zijn alvVeel bomen geveld. Lindebrook is ontworpen als een groenrijk bedrijventerrein. Carel stelt voor om een strook bomen of bossage aan te planten, dit geeft een mooie entree vanuit Groenlo, geeft Marc aan. De Bomenwacht stelt dit voor.
Kap bomen Landmeter Wittweg Lievelde (E-mail van Jaap 31.12.18, André); Carel is ter plekke gaan kijken. Terugzetten van bos door stormschade. Met 3-4 jaar wordt het weer mooi. Populieren, elzen en eiken. André heeft wel moeite met deze kwestie omdat betreffend eigenaar zonder vergunning of melding de bomen heeft gekapt. Hier heeft de gemeente moeite mee. Er wordt nog contact opgenomen met de eigenaar.

6.Commissies: stand van zaken
Commissie Klimaatbomen: Marc Kothuis, Henk Adema, Richard Trenning, Carel ten Have; op woensdag 16 januari worden de eerste 3 klimaatbomen geplant bij Dusseldorp, Galileistraat.
Pers, video, presentatie bij IKGL om ondernemers enthousiast te maken voor dit plan. Henk A doet een woordje namens de Bomenwacht. Marc merkt op dat het een moeilijk project is. Niet iedere ondernemer wil groen op zijn perceel. Dyon, het klimaat raakt niet iedereen. De overheid moet daar iets meer aan doen. Refereert naar nieuwjaartoespraak van burgemeester. Niet de burger van alles opdringen qua klimaat. Klimaat kloar,. Brongebied Baakse Beek. Lievelde, Vragender.
Commissie Boomfeestdag 2019: bomen in wadi’s, “klimaatadaptie”, Arjan Spaargaren, groene schoolpleinen. Locaties op het oog; Van Kinsbergenstraat in Groenlo en Haydenstraat in Lichentenvoorde. Binnen 2 weken overleg plannen. Het opschalen met educatie niet alleen voor de Boomfeestdag. André neemt contact op met de scholen. Wadi – inplanten. De Boomfeestdag is woensdag 13 maart. Carel wil ook graag kinderen van de Bariet. Arjan Spaargaren ondersteunt project vanuit klimaatadaptatie.

7.Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Henk A: op schoolpleinen klimaat adaptief beplanten. Er is veel mogelijk. Foto synthese, licht. Hij zal de volgende vergadering een toelichting geven.
Dyon: hij is positief over de fruitbomenactie. André legt uit dat er fruitbomen in de openbare ruimte geplant mogen worden. Plant maar, verzorg maar en pluk maar.
André bedankt de Bomenwacht namens het college van B&W voor hun inbreng en deelname aan de Bomenwacht en overhandigd iedereen een VVV bon.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.45 uur de vergadering.

 

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Carel ten Have, Marc Kothuis, Frits van Lochem, Dyon Temming en Jetty Rodenburg
Afwezig: Ans ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmelding van Ans.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 5 november 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 2
Jaap vraagt wat de opmerking van André betekent: “André merkt op dat de gemeente de klimaatadaptie in beeld gaat brengen.” André geeft aan dat dit men de droogte van het afgelopen jaar 2018 te maken heeft.
Met betrekking tot de uitspraak Paswetregeling en consequenties voor het Naturagebied qua stikstofbeleid, geeft Jaap een verdere uitleg over het stikstofgehalte. 45% komt door de intensieve veehouderij. Weinig stikstof van verkeer.
N.a.v. agendapunt 6 Kap linde hoek Eimersweg/Lievelderweg
De linde die op het kruispunt staat aan het begin van de Eimersweg wordt gekapt. Er wordt een kapvergunningprocedure gevolgd. De aanvraag ligt momenteel ter inzage. De linde wordt gekapt i.v.m. de verkeersveiligheid ter plaatse.
N.a.v. agendapunt 8. Rondvraag
Stadspark Ravott’n, ter plaatse worden nog meer bomen geplant. Henk A. is lid van de werkgroep die dit project doet.
Actiepuntenlijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt na de vergadering.

3. Mededelingen
Bijeenkomst 15 januari plannen nieuwbouw Antoniushoeve. Carel en Henk gaan namens de Bomenwacht. Carel en Henk B hebben de omgeving verkend. Frits van Lochem gaat namens de Oudheidkundige vereniging Lichtenvoorde. Carel vraagt zich af of er wel naar de bestaande bomen gekeken is, hij maakt zich zorgen om de tamme kastanjes en platanen. Hij is er bang voor dat er veel bomen gekapt gaan worden. Henk B en Carel hebben de VTA onderzoeken bekeken om de staat van de bomen aan te kunnen tonen tijdens de bijeenkomst. Ze zijn van mening dat men moet inzetten op compensatie. Carel vraagt waarom er niet eerder naar bomen wordt gekeken voordat er een plan geschreven wordt. André zegt dat er een bomeneffectanalyse is gemaakt door de ontwikkelaar. De Bomenwacht gaat zich inzetten om te voorkomen dat er veel bomen gekapt worden.
Dyon vraagt of er nog wordt gekeken naar het positieve effect van bomen voor de mens? Hittestress wordt door grote bomen opgelost.

4. Stand van zaken (n.a.v. vergadering 5 november 2018)
Kap- en meldingenlijst Oost Gelre 2018/2019 (met aanvulling van 19 bomen); de lijst kon men bekijken op de website. André geeft aan dat de procedures zijn opgestart. Men is nog niet begonnen met kappen in Oost Gelre. Er is sprake van zieke bomen, bomen in de aftakelingsfase en er zijn veel bomen met essentaksterfte. Dus bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen.
Versterking landschap door aanplant nieuwe, diverse soorten bomen; André geeft aan dat er in 2019 - 1000 bomen worden geplant. Vroeger gebeurde dat op plekken waar veel gekapt werd en. Tegenwoordig wordt er gekeken naar het landschap. Gekozen is voor een vlek rond Harreveld, de Besselinkschans en Vragender. Deze locaties komen in beeld voor herplanting. Er wordt gezorgd voor diversiteit van bomen. In de Elna en Groenlose gids van week 3 of 4 wordt dit gepubliceerd. Op korte termijn is er een inloopbijeenkomst voor grondeigenaren, bij wie een boom bij of op perceel geplant wordt. Zij zullen bezwaar maken, denkt André i.v.m. schaduwwerking bv. Carel vraagt of het zin heeft dat de Bomenwacht komt? André kan niet zeggen wat de impact heeft als de Bomenwacht komt. Er wordt geen lanenstructuur toegepast. Er wordt gekeken naar landschapsstructuur.
Aanpassing Landschaps Ontwikkelings Plan 2007 in nieuwe Omgevingswet: André merkt op dat de nieuwe Omgevingswet een omvangrijke nieuwe regelgeving wordt, die zorgt voor vergemakkelijk van procedures e.d. Projectleider is Thijs Evers, die een omgevingsvisie gaat opstellen hiervoor. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en belangstellenden om interactief over de nieuwe wet te discussiëren. Daarom vindt er geen actualisatie van het LOP plaats op dit moment.

Tussentijds zullen er wel afspraken met de wethouder zijn hoe om te gaan met landschap en groen. Zoals bv over bermen en openbaar groen en het beheer daarvan en aanpassen daarvan. Door bv greppels i.p.v. bomen. De Bomenwacht is hier blij mee. 3 jaar geleden al geïnventariseerd door een student van Larenstein. Juridisch heeft e.e.a. ook nog wat te betekenen. B.v. verjaring. Hoe is dat te bewijzen? De gemeente is al in gesprek met een aantal eigenaren. De Bomenwacht kan een toelichting krijgen van Bob ten Have, beleidsmedewerker van afd. Publiek en Bestuur. De Bomenwacht heeft hier ook invloed op gehad en heeft dit onderwerp vaak genoeg geagendeerd en besproken in de vergadering. Wat is de status voor de gemeente of particulier? André geeft aan dat het niet alleen privaatrecht betreft maar ook publiek recht. Gemeente Berkelland is met dit plan al begonnen. Daar kan gemeente Oost Gelre lering uit trekken. B.v. het illegaal maaien van bermen. Sommige bewoners hebben geen begrip voor gemeente en zeggen we maaien onze eigen bermen en willen geen bemoeienis van de gemeente. En sommige eigenaren hebben er nooit bij stil gestaan wat ze doen m.b.t. bermen en snappen de gemeente wel. Men heeft meerdere argumenten.
Plan Dijkstraat, Bestemming Boom. Projectplan: Henkjan Leusink; plan nog in voorbereiding.
Plan voor Avinkweg bij Weenink / Erve Kots.
André heeft met Peter Ballast overlegd om een werkgroep samen te stellen. Dit is ook besproken in de monumentencommissie. Over landschapsrelicten. Er is gezocht naar voorbeelden in Nederland, deze zijn nog niet gevonden. Solitair in het landschap bestaan deze nog niet. Hiervoor moeten dus criteria en een goede onderbouwing opgesteld worden. Carel noemt het voor beeld van graften in gemeente Voerendaal. Net als “holle wegen”. Deze zaken zijn aangewezen als monumenten. Graften en holle wegen zijn begroeid en als monumentaal gekenmerkt. Dyon: houtwallen worden beschermd door provinciale wetten en bestemmingsplan. Hij vindt dat belang van bomen toch te weinig beschermd wordt door wetten. Dyon vindt dat de waarde van de plek ook belangrijk is. Dit moet vastgelegd worden. André merkt op het gaat nu vooral gaat om de solitaire elementen in de natuur. Website: Topotijdreis. Weenink past het relict in, in een groenvoorstel. Hij krijgt geen kapvergunning. Hij wil een bestemmingsplan wijziging. Het relict moet gekoppeld worden aan zijn bedrijf. Werkgroep voor het formuleren van criteria: Jaap, Dyon,. Carel zoekt informatie op van gemeente Voerendaal.
Reconstructie Lievelderweg; de linde wordt gekapt. Zie agendapunt 2. Bij deze kruising staan meerdere bomen. André mailt de stand van zaken door aan de Bomenwacht. Er worden 9 bomen gekapt.
Aankoop bosperceel Kevelderstraat Zieuwent door gemeente. Inbreng mogelijk van Kerkepad Zieuwent en Bomenwacht; de aankoop is volop in proces. Wat gaan we met dit perceel doen na aankoop? Bankje, infobord?André heeft gesproken met mensen uit Harreveld van het Kerkepad. Hoe gaan we het bos beheren, wie?
(agenderen voor de volgende vergadering)

5. Meldingen
Aanplant houtwal bij Paashuis Lichtenvoorde:
Carel deelt mee dat dit aansluit bij project klimaatboom. Het betreft industrieterrein Lindebrook. Het gebied ziet er ontmoedigend uit. Er zijn alvVeel bomen geveld. Lindebrook is ontworpen als een groenrijk bedrijventerrein. Carel stelt voor om een strook bomen of bossage aan te planten, dit geeft een mooie entree vanuit Groenlo, geeft Marc aan. De Bomenwacht stelt dit voor.
Kap bomen Landmeter Wittweg Lievelde (E-mail van Jaap 31.12.18, André); Carel is ter plekke gaan kijken. Terugzetten van bos door stormschade. Met 3-4 jaar wordt het weer mooi. Populieren, elzen en eiken. André heeft wel moeite met deze kwestie omdat betreffend eigenaar zonder vergunning of melding de bomen heeft gekapt. Hier heeft de gemeente moeite mee. Er wordt nog contact opgenomen met de eigenaar.

6.Commissies: stand van zaken
Commissie Klimaatbomen: Marc Kothuis, Henk Adema, Richard Trenning, Carel ten Have; op woensdag 16 januari worden de eerste 3 klimaatbomen geplant bij Dusseldorp, Galileistraat.
Pers, video, presentatie bij IKGL om ondernemers enthousiast te maken voor dit plan. Henk A doet een woordje namens de Bomenwacht. Marc merkt op dat het een moeilijk project is. Niet iedere ondernemer wil groen op zijn perceel. Dyon, het klimaat raakt niet iedereen. De overheid moet daar iets meer aan doen. Refereert naar nieuwjaartoespraak van burgemeester. Niet de burger van alles opdringen qua klimaat. Klimaat kloar,. Brongebied Baakse Beek. Lievelde, Vragender.
Commissie Boomfeestdag 2019: bomen in wadi’s, “klimaatadaptie”, Arjan Spaargaren, groene schoolpleinen. Locaties op het oog; Van Kinsbergenstraat in Groenlo en Haydenstraat in Lichentenvoorde. Binnen 2 weken overleg plannen. Het opschalen met educatie niet alleen voor de Boomfeestdag. André neemt contact op met de scholen. Wadi – inplanten. De Boomfeestdag is woensdag 13 maart. Carel wil ook graag kinderen van de Bariet. Arjan Spaargaren ondersteunt project vanuit klimaatadaptatie.

7.Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Henk A: op schoolpleinen klimaat adaptief beplanten. Er is veel mogelijk. Foto synthese, licht. Hij zal de volgende vergadering een toelichting geven.
Dyon: hij is positief over de fruitbomenactie. André legt uit dat er fruitbomen in de openbare ruimte geplant mogen worden. Plant maar, verzorg maar en pluk maar.
André bedankt de Bomenwacht namens het college van B&W voor hun inbreng en deelname aan de Bomenwacht en overhandigd iedereen een VVV bon.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.45 uur de vergadering.

 

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Marc Kothuis, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg en Dyon Temming
Afwezig: Niek Donderwinkel, Ans en Carel ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen van Niek en Carel.
Maria deelt een toestemmingsverklaring uit o.g.v. de AGV die iedereen ondertekent en daarmee toestemming geeft om elkaar te e-mailen zonder gebruik te maken van BCC.
Henk B. bewaart de verklaring in het Bomenwachtarchief.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 2 juli 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 3. Mededelingen
De Bomenwacht heeft op maandag 10 september een gesprek met wethouder Bart Porskamp, die duurzaamheid, klimaatadaptatie en ruimtelijk beheer in zijn portefeuille heeft. Kevelderstraat te Zieuwent als natuurmonument wordt voorgesteld als één van de onderwerpen.
Het artikel uit de Volkskrant d.d. 8-8-2018 “Zo kunnen (en moeten) we de droogte te lijf gaan”, wordt ook een van de onderwerpen.
N.a.v. agendapunt 4. Verzoek Weenink
Afgesproken wordt dat dit onderwerp besproken wordt met de wethouder en dat daarna een brief uitgaat naar het college van B&W. Het verzoek van Weenink wordt ook geagendeerd voor de monumentencommissie van 13 september. Dyon Temming gaat als afgevaardigde van de Bomenwacht, deelnemen aan de monumentencommissie.
N.a.v. agendapunt 6. Hoe goed worden bomen in de gemeente Oost Gelre beschermd?
“Juridisch wordt dit uitgezocht”, toelichting door André dat het in sommige zaken niet altijd makkelijk op te lossen zijn. Niet alles ligt eenvoudig. Sommige zaken vergen veel onderzoekwerk.

Actiepuntenlijst
Deze wordt bijgewerkt. Annelies blijft commissielid voor de haar lopende projecten en staat daarom nog genoemd in de lijst.

3. Mededelingen
Op 3 augustus zijn Jaap en Henk B op bezoek gegaan bij Annelies om namens de Bomenwacht afscheid te nemen. Naast lovende woorden en bloemen heeft Annelies ook een boek cadeau gekregen en wel “Het geheime leven van bomen”.

4. Gesprek met wethouder Bart Porskamp en André te Brake
Maandag 10 september om 13.30 uur staat er een afspraak gepland met wethouder Bart Porskamp en de Bomenwacht. André is hierbij ook aanwezig.
Henk B stelt een lijstje op met de gespreksonderwerpen en André zorgt ervoor dat de wethouder deze vóór het gesprek heeft om zich voor te bereiden.
Onderwerpen zijn: Natuurmonumenten/bos Kevelderstraat Zieuwent; artikel Volkskrant, hoe om te gaan met droogte; meer bomen regelen via bestemmingsplan; de 4 vragen van Annelies in verslag 2 juli 2018 en toezicht/handhaving.

 

5. Plannen en voorstellen: stand van zaken
plan Dijkstraat; Henkjan Luesink heeft de opdracht gekregen om een conceptplan op te stellen. Het plan staat in de parkeerstand vanwege andere werkzaamheden en prioriteiten.
Voorstel van Weenink voor Avinkweg bij Weenink/Erve Kots; de Bomenwacht zou hier nog een reactie op geven. In de vergadering van 2 juli is hierover gepraat en is er negatief gereageerd op het voorstel.
Reconstructie G.J. Doorninkweg; dit project is bijna afgerond. Er zijn geen bomen gekapt. De bomen wortelen ondiep. Dyon vraagt of de gemeente gebruik maakt van bestekken bij een opdracht en of de bescherming van bomen hierin genoemd wordt? André geeft aan dat dit aan het project ligt. Soms wel en soms niet. Niet alle aannemers houden rekening met bomen.
Reconstructie Hagenstraat; hiermee wordt in het najaar begonnen. Door vervanging van het riool worden er moeraseiken gekapt.

6. Commissies: stand van zaken, als er nieuws is.
Commissie Klimaatbomen: 2 bedrijven doen mee. Marc gaat in overleg met Richard Trenning om deze bedrijven in de publiciteit te zetten.
Marc vraagt of Richard Trenning een presentatie wil geven bij IKGL over dit project.

Commissie Rustplaats De Vrömdenkarkhof; Henk A heeft met Peter Ballast overleg gehad. De offerte is wederom doorgestuurd aan Peter B. Henk A wacht op een reactie van Peter hierop. Er wordt een beplantingsontwerp gemaakt voor de sliert aan de N18. Uitvoering waarschijnlijk in 2019. Dit project staat even geparkeerd.

7. Overzicht van de gevolgen/schade aan bomen en openbaar groen door de aanhoudende droogte de afgelopen maanden. Aanpak in de gemeente Oost Gelre?
Henk B overhandigt een krantenartikel uit de Volkskrant over de droogte.
Hoe gaat de gemeente hiermee om?
André heeft de Hacron gevraagd of zij de schade in beeld kunnen brengen maar eigenlijk is het te vroeg om e.e.a. vast te stellen. Sommige bomen/struiken/groen zal herstellen, sommige niet of dan is het pas in een later stadium zichtbaar. Er zullen jaren later nog klappen vallen.
André merkt op dat het incidentele karakter het grote probleem is. Extreme hitte is een uitzondering in Nederland.
Ook is relevant waar het groen/de bomen staan. Het ligt aan de grondwaterstand of aan de capillaire werking van de wortels van de bomen.
De uiteindelijke schade zal pas volgend jaar of de jaren daarna zichtbaar zijn.

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Frits; hij vraagt of het bos aan de Schans particulier eigendom is. André geeft aan dat waar de wedstrijdbaan van de MACL is, die grond van de gemeente is. Dit is een slecht stuk grond, met veel erosie. Deze grond is aangewezen als EHS. De provincie kijkt ook mee. Het is een bos van grote omvang, interessant en relevant. Het bos valt wel in evenemententerrein. Voorgesteld is dat de Zwarte Cross meebetaald met het in stand houden van het bos. De organisatie van de Zwarte Cross staat hier positief tegenover en wil het bos ook in stand houden. Ook wordt de situatie langs de Visserijbeek herstelt.
Henk B: Monique te Brake geeft via e-mail aan dat ze nog wel betrokken wil blijven bij de Bomenwacht. André vraagt of de beide Henks contact opnemen met haar. André krijgt gelukkig geen spam meer.
Henk B: wie neemt de functie van vice-voorzitter over van Annelies Ebregt en wordt lid van het dagelijks bestuur. Jaap heeft Marc Kothuis gevraagd en iedereen gaat akkoord. In de praktijk vergadert het dagelijks bestuur niet zoveel.
Henk B: wanneer wordt het veldje bij het Watermolenpad beplant. Dit is al enkele malen gevraagd in de vergadering van de Bomenwacht. Er is nog steeds niets gebeurd. André onderneemt actie.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.15 uur de vergadering.

 

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2020